การประชุมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแสงทอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ