ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฯ (คณะกรรมการ 5 ส)

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข (คณะกรรมการ 5 ส) และเข้าร่วมพิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดผาณิตาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 15.45–16.30 น. อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ และดร.สรรเสริญ หุ่นแสน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ณ  ห้องรับรอง 2 ชั้น 5  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรดิจิทัล (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 ก.ย. 2563 ณ ห้องแก้วลืมคอน ชั้น 1 สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

โครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีของประชาชนในพื้นที่ฯ ต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีของประชาชนในพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คณะทำงานสร้างการรับรู้ของประชาชนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระดับตำบล “EEC Tambon Mobile Team” ณ หอประชุมอำเภอคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  

เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตระยะสั้น 4 หลักสูตร สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตระยะสั้น 4 หลักสูตร สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา(หลักสูตรดิจิทัล) วันที่ 7-11 ก.ย. 63 ณ ห้องแก้วลืมคอน ชั้น 1 สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ประชุมพิจารณาดำเนินการรับนักศึกษาจีนในสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อม ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน และอาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาดำเนินการรับนักศึกษาจีนในสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ