วันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตระยะสั้น 4 หลักสูตร สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา(หลักสูตรดิจิทัล) วันที่ 7-11 ก.ย. 63 ณ ห้องแก้วลืมคอน ชั้น 1 สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์