ประชุมกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานที่ประชุมกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องสำนักงานสำนักฯ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2564

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม

ร่วมพิธีเปิดแข่งขันกีฬาสารภีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อม ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน และอาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองอำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ร่วมพิธีเปิดแข่งขันกีฬาสารภีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก

วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการเขียนแบบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่สอง ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

ประชุมโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชุมโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 6 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีนายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการฯ

อบรม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วันที่ 6-7 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมอาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ร่วมอบรม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ณ ห้องแก้วลืมคอน ชั้น 1 สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค และห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อบรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ดำเนินกิจกรรมการอบรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE ให้กับทุกสาขาวิชา โดยเชิญประธานสาขาวิชา และอาจารย์ประจำหลักสูตร ๆ ละ 2 ท่าน เข้าร่วมการอบรมและบันทึกข้อมูล ณ ห้อง 900 ชั้น 1 อาคาร 9

ประชุมการดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีนายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม

ประชุมการดำเนินการประชาสัมพันธ์รายวิชาออนไลน์ใน RRU to learn

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมอาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ประชุมการดำเนินการประชาสัมพันธ์รายวิชาออนไลน์ใน RRU to learn และต่อยอดการเป็นหลักสูตร Credit bank ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ