การประชุมคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2560 ผู้บริหารพบประชาคม วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์  

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานหสหกิจศึกษา เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานหสหกิจศึกษา เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ ซีบรีซ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี  

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 1 lnternational Symposium “King Bhumipol s Science : Critical lmplications for Global Sustainability (ศาสตร์พระราชา : นัยสำคัญต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในประเด็นปัญหา การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อคำนึงในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว์ ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรใน อบรมและอภิปราย ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน