โครงการเร่งรัดและส่งเสริมการทำผลงานวิชาการของอาจารย์ระยะที่ 2

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. โครงการเร่งรัดและส่งเสริมการทำผลงานวิชาการของอาจารย์ระยะที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำผลงานวิชาการ ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์