หลักสูตร

แนวปฏิบัติการขออนุมัติการเปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศ แนวปฏิบัติการเปิด ปรับปรุง และปิดหลักสูตร พ.ศ. 2561 ข้อบังคับการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ย. 2550 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558 ประกาศแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการเปิด การปรับปรุง และการปิดหลักสูตร – ก.ค. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2548 แบบฟอร์ม สมอ.08 แบบประเมินหลักสูตรของอาจารย์และนักศึกษา แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต