ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประเมินบุคลากรภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี 2561

ประชุมรับทราบการประเมินผลประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี 2561 ใน วันที่ 25 กันยายน 2561 โดยให้บุคลากรเซ็นต์ชื่อรับทราบการประเมินผล การปฏิบัติงานของตนเอง

การจัดประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2561 อ.นุจรินทร์ ครูเกษตร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้สัมภาษณ์สื่อ MSS เคเบิ้ลทีวี เรื่องการจัดประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 900 ชั้น 1 อาคาร 9

สรุปการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ สรุปการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องหัวหน้าสำนักงาน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2560

การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการสึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหาและบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพในครั้งนี้