การประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 25 ต.ค.61 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ พิจารณาข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ 58 ปฏิทินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และหลักสูตรเทียบโอนอาชีวศึกษา ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

อบรมการใช้งาน ระบบ checo

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการใช้งานระบบ checo ของ สกอ. ณ ห้อง 900 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีอาจารย์นุจรินทร์ ครูเกษตร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรในการบรรยาย การใช้งานระบบ checo และมีผู้เข้าอบบรมเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

ธ สถิตในดวงใจไทยทุกดวง พิธีบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 13 ตุลาคม เวลา 08:10 น.  รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีนำผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอนุโมทนาบุญร่วมกัน

โครงการอบรมเชิงปฏบัติการการเชื่อมโยงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏบัติการการเชื่อมโยงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) กับการประกันคุณภาพหลักสูตร ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์