การประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 25 ต.ค.61 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ พิจารณาข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ 58 ปฏิทินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และหลักสูตรเทียบโอนอาชีวศึกษา ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์