ประชุมยกร่างแผนการจัดการความรู้(KM)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมยกร่างแผนการจัดการความรู้(KM) ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์