ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 24 พฤษจิยายน 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ