งานกีฬาสารภีสัพันธ์ ครั้งที่ 10

วันนี้ (26 ธ.ค. 61) รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพของบุคลากรทุกสายงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยอาศัยกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนามหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 6 สี ดังนี้ 1.สีฟ้า 2.สีแดง 3.สีม่วง 4.สีชมพู 5.สีกรมท่า 6.สีส้ม ภายในงานมีการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์