ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปลายปี 2561

ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปลายปี 2561 วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ ณ ห้องเทพนิมิต ชั้น 4 อารคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ เป็นประธานในการประชุม และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้