ปรัชญา (Philosophy)

ระบบมีมาตรฐาน บริการด้วยใจ มุ่งไกลประสานภารกิจ เน้นบัณฑิตคุณภาพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน เน้นบริการด้วยไอที

พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและประสานภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง

ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน