โครงการประชุมคณาจารย์ด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ ของอาจารย์ที่ปรึกษา

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัด โครงการประชุมคณาจารย์ด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

เปิดบ้านงานแนะแนวอาชีพ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รร.ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จ.ปราจีนบุรี นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมแนะแนวทางสำหรับการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กิจกรรมแนะแนวทางสำหรับการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี  

การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ 2560

การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในวันที่ ๑๖ และ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

การจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากร

วันนี้ เวลา ๙.๓๐ น. โดยมี อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงศรี รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ ๔ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี นายเรืองชัย จรุงศิริวัฒน์ เป็นวิทยากร ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  

การประชุม ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

การประชุม ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ในวันที่ ๙ พฤษจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

การตรวจสอบประเมินคุณภาพใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การตรวจสอบประเมินคุณภาพใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่าง วันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารเข้าร่วมตรวจการประเมิน ครั้งนี้