ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ ณ ห้องมหาชนก ชั้น ๕ อารคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ เป็นประธานในการประชุม และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์