วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการใช้งานระบบ checo ของ สกอ. ณ ห้อง 900 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีอาจารย์นุจรินทร์ ครูเกษตร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรในการบรรยาย การใช้งานระบบ checo และมีผู้เข้าอบบรมเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

 

DSC_0358
DSC_0364
DSC_0365
DSC_0354
DSC_0361
DSC_0366
DSC_0369
DSC_0371
DSC_0368
DSC_0375
DSC_0370
DSC_0374
DSC_0376
DSC_0383
DSC_0377
DSC_0381
DSC_0384
DSC_0387
DSC_0396
DSC_0388
DSC_0394
DSC_0389
DSC_0393
DSC_0398
DSC_0402
DSC_0405