วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการใช้งานระบบ checo ของ สกอ. ณ ห้อง 900 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีอาจารย์นุจรินทร์ ครูเกษตร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรในการบรรยาย การใช้งานระบบ checo และมีผู้เข้าอบบรมเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

 

DSC_0358
DSC_0364
DSC_0365
DSC_0354
DSC_0361
DSC_0366
DSC_0369
DSC_0371
DSC_0368
DSC_0375
DSC_0370
DSC_0374
DSC_0376
DSC_0383
DSC_0377
DSC_0381
DSC_0384
DSC_0387
DSC_0396
DSC_0388
DSC_0394
DSC_0389
DSC_0393
DSC_0398
DSC_0402
DSC_0405
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...