วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30-15.50 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ เป็นกรรมการและเลขนุการ ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ร่วมกับการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings โดยมี ศาตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นประธานในที่ประชุม