ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และระบบ Zoom Cloud Meetings

28 มกราคม 2564 | ประชุมแบบทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธานในการประชุมสรุปประเด็นแนวปฏิบัติที่ดี ปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงหลักสูตร รอบปี 2563-2564 กับรองคณบดีวิชาการทุกคณะ โดยมี ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ดำเนินรายการ  ซึ่งจัดการประชุมแบบทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ประชุมสรุปประเด็นแนวปฏิบัติที่ดี ปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงหลักสูตรฯ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธานในการประชุมสรุปประเด็นแนวปฏิบัติที่ดี ปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงหลักสูตร รอบปี 2563-2564 กับประธานสาขาวิชาทุกหลักสูตร โดยมี ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจัดการประชุมแบบทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลฯ

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ และอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต้นทุนและประสิทธิผลของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งการแสดงต้นทุนการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเตรียมนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องสายทิพย์ (ห้องรับรอง) ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

27 มกราคม 2564 | ประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 16/2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2564 เป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings

ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

18 มกราคม 2564 | การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

16 มกราคม 2564 | ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2564

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2564 เป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings

ประชุมออนไลน์ การใช้ระบบบริการตรวจสอบหนี้สินออนไลน์ เพื่อรองรับการบริการแก่นักศึกษาฯ

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ (ฝ่ายทะเบียน) จัดประชุมออนไลน์ การใช้ระบบบริการตรวจสอบหนี้สินออนไลน์ เพื่อรองรับการบริการแก่นักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จัดประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเปิดให้นักศึกษาเข้าใช้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.rruwelearn.com/services ในวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป