ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30-15.50 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ เป็นกรรมการและเลขนุการ ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ร่วมกับการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings โดยมี ศาตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประชุมเพื่อหาแนวทางดำเนินการ และพิจารณาฯ

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานที่ประชุมหารือกับรองคณบดีวิชาการ 4 คณะ เพื่อหาแนวทางดำเนินการ และพิจารณา (ร่าง) โครงการการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) Digital Art/Digital Media/Digital Graphic  2) Computer Science/Information Technology/Information System  3) New Entrepreneur Creation  และ 4) Agricultural Technology/Wealth with Agricultural

ประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน และอาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมผู้รับชอบรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อหารือการเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา และการสอบกลางภาเรียน 2/2563 ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings