ประชุมหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพฯ

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นประธานในการประชุมหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  

ประชุม รับทราบการดำเนินงาน และพิจารณาแผนบริหารจัดการงานสำนักฯ

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะบริหาร เพื่อรับทราบการดำเนินงาน และพิจารณาแผนบริหารจัดการงานสำนักฯ และพิจารณาการดำเนินงานตามแผนงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย

ประชุมการกำกับติดตามงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และคุณจริรัตน์ ธรรมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการกำกับติดตามงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุม

ประชุมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ และอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชุมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. คุณอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 1/2564

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม

ประชุมหารือการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย อ.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เชิญคุณปิยะ นุชพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานนิติกร หารือการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ และอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เพื่อติดตามความพร้อมรองรับนักเรียนที่กลับเข้ามาเรียนในวันนี้เป็นวันแรก หลังจากต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวมานานกว่า 1 เดือน เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่