วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย อ.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เชิญคุณปิยะ นุชพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานนิติกร หารือการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2564