วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings