วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และระบบ Zoom Cloud Meetings