วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน และอาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมผู้รับชอบรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อหารือการเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา และการสอบกลางภาเรียน 2/2563 ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings