วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธานในการประชุมสรุปประเด็นแนวปฏิบัติที่ดี ปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงหลักสูตร รอบปี 2563-2564 กับรองคณบดีวิชาการทุกคณะ โดยมี ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ดำเนินรายการ  ซึ่งจัดการประชุมแบบทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings