วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ และอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เพื่อติดตามความพร้อมรองรับนักเรียนที่กลับเข้ามาเรียนในวันนี้เป็นวันแรก หลังจากต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวมานานกว่า 1 เดือน เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่