วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และคุณจริรัตน์ ธรรมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการกำกับติดตามงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุม