วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. คุณอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุม