วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะบริหาร เพื่อรับทราบการดำเนินงาน และพิจารณาแผนบริหารจัดการงานสำนักฯ และพิจารณาการดำเนินงานตามแผนงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย