ประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน และอาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมผู้รับชอบรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อหารือการเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา และการสอบกลางภาเรียน 2/2563 ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings