ประชุมหารือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันศุกร์ที่ 27 ต.ค. 66 เวลา 10.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมประชุมกับนายสายันต์ สมวัน ประธานกรรมการ บริษัท โปรเกรส พาร์ท แอนด์ ได จำกัด และที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และงานขึ้นรูปโลหะ ทั่วไป พร้อมคณะ เพื่อหารือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต การให้ทุนการศึกษา การรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 6/2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสภาพมหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1) พิจารณาเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2564) 2) พิจารณาการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร สมอ.๐๘ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต (ฉบับปี พ.ศ. 2564) 3) พิจารณาขออนุมัติปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) […]

ประชุม ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธที่ 25 ต.ค. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2566

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งมีกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการผู้แทนจากคณะ 5 คณะ เป็นคณะกรรมการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา ทำหน้าที่เลขานุการสภาวิชาการ อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนางสาวศิริพร ขจรพันธ์ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีวาระพิจารณา ดังนี้ พิจารณาการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2564) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต (ฉบับปี พ.ศ. 2564) และพิจารณาการเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 17/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ Guangxi Science & Technology Normal University พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ Guangxi Science & Technology Normal University พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์