ประชุมแก้ไขแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ)

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมแก้ไขแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ อาจารย์ ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ นายอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และคณบดีทุกคณะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตและหลักสูตรระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตและหลักสูตรระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ อาจารย์ ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ นายอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และอาจารย์เทวิกา เบญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนเเห่งอนาคต โดยมีบุคคลากร งานส่งเสริมวิชาการ งานบริหารงานทั่วไป และงานบัณฑิตศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

การประชุมกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 7/2566

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ อาจารย์ ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้ช่วยเลขานุการ และผศ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ ที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1) พิจารณารายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 2) พิจารณารายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) หลักสูตร ซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3)พิจารณาการพัฒนาและและปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๗) จำนวน ๓ รายวิชา 4)พิจารณาการเสนอขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต […]

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ภายใต้โครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต” ของโรงเรียนชลกันยานุกูล อ.เมือง จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ อาจารย์ ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยงานบัณฑิตศึกษา นางพรพรรณ ดอนพนัส และนางสาวสายน้ำผึ้ง บุญมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ภายใต้โครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต” ของโรงเรียนชลกันยานุกูล อ.เมือง จ.ชลบุรี

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย. 66 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 โดยมีคณบดีและรองคณบดีวิชาการทุกคณะ เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีการเตรียมการจัดโครงการ Open House Online โดยความร่วมมือระหว่างงานประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะต่างๆ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2566

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาการอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ เลขานุการฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ผู้แทนจาก 5 คณะ และอาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวศิริพร ขจรพันธ์ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1) พิจารณาพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (ครั้งที่ 1) 2) พิจารณาการเสนอขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (ฉบับปี พ.ศ. 2566) 3) พิจารณาการเสนอขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. […]

ประชุมการจัดทำ Open House Online เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน การรับสมัครนักศึกษา

วันอังคารที่ 14 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ ในการจัดทำ Open House Online เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน การรับสมัครนักศึกษา ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์การเรียนรู้อำเภอ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารและคณะครู จากศูนย์การเรียนรู้อำเภอ 7 อำเภอ

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์การเรียนรู้อำเภอ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารและคณะครู จากศูนย์การเรียนรู้อำเภอ 7 อำเภอ ดังนี้ 1) อำเภอเมือง 2) บางคล้า 3) บางน้ำเปรี้ยว 4) บางปะกง 5) พนมสารคาม 6) บ้านโพธิ์ 7) แปลงยาว และพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน /รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ /บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และรองคณบดีและผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะวิทยาการจัดการ 2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม […]

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 โดยมีอาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเลขานุการ ฯและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ผู้แทนหลักสูตรจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวาระเพื่อพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ซึ่งมีความร่วมมือกับสถานประกอบการ และพิจารณาการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings.

ประชุมการนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของมหาวิทยาลัยในเว็บไซต์ SDGs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับการเข้าร่วมการจัดอันดับ Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2024 ซึ่งจะต้องส่งข้อมูลเข้าระบบภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นี้

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมกับ อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของมหาวิทยาลัยในเว็บไซต์ SDGs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับการเข้าร่วมการจัดอันดับ Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2024 ซึ่งจะต้องส่งข้อมูลเข้าระบบภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นี้

ประชุมแนวทางการรับนักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยโปแกรม Zoom Cloud Meetings.

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมร่วมกับรองคณบดีวิชาการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงายแนะแนว 4 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.คณะวิทยาการจัดการ 3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 4.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อหารือในการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและครูจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ทุกอำเภอ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จะประชุมร่วมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นี้ ถึงแนวทางการรับนักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยโปแกรม Zoom Cloud Meetings.

ประชุมหารือ เรื่อง การจัดการสร้างข้อมูล Dashboard และติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

วันอังคารที่ 7 พ.ย. 66 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การจัดการสร้างข้อมูล Dashboard และติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ