ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย. 66 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 โดยมีคณบดีและรองคณบดีวิชาการทุกคณะ เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีการเตรียมการจัดโครงการ Open House Online โดยความร่วมมือระหว่างงานประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะต่างๆ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ