ประชุมการจัดทำ Open House Online เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน การรับสมัครนักศึกษา

วันอังคารที่ 14 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ ในการจัดทำ Open House Online เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน การรับสมัครนักศึกษา ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ