ประชุมการนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของมหาวิทยาลัยในเว็บไซต์ SDGs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับการเข้าร่วมการจัดอันดับ Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2024 ซึ่งจะต้องส่งข้อมูลเข้าระบบภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นี้

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมกับ อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของมหาวิทยาลัยในเว็บไซต์ SDGs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับการเข้าร่วมการจัดอันดับ Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2024 ซึ่งจะต้องส่งข้อมูลเข้าระบบภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นี้

ประชุมแนวทางการรับนักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยโปแกรม Zoom Cloud Meetings.

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมร่วมกับรองคณบดีวิชาการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงายแนะแนว 4 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.คณะวิทยาการจัดการ 3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 4.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อหารือในการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและครูจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ทุกอำเภอ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จะประชุมร่วมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นี้ ถึงแนวทางการรับนักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยโปแกรม Zoom Cloud Meetings.

ประชุมหารือ เรื่อง การจัดการสร้างข้อมูล Dashboard และติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

วันอังคารที่ 7 พ.ย. 66 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การจัดการสร้างข้อมูล Dashboard และติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการจัดอบรมโครงการบริการวิชาการ และแผนปฏิบัติงานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 6 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรฐกิจพอเพียง ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการจัดอบรมโครงการบริการวิชาการ และแผนปฏิบัติงานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ