โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแปลงยาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแปลงยาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการฯ โดยมีวาระพิจารณาดังนี้ 1. แนะแนวการศึกษา 2. แผนและการดำเนินการ credit bank 3. รายงานสมรรถนะ และความต้องการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ ต่อสภาวิชาการ 4. พิจารณาผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการหลักสูตร 5. ใช้งบโปรโมทโพส รับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่าน facebook 6. เตรียมระบบภาวะการมีงานทำ กับ ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 7. การปรับแบบฟอร์มลาออกของนักศึกษา ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ