ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 โดยมีอาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเลขานุการ ฯและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ผู้แทนหลักสูตรจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวาระเพื่อพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ซึ่งมีความร่วมมือกับสถานประกอบการ และพิจารณาการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings.