การประชุมกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 7/2566

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ อาจารย์ ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้ช่วยเลขานุการ และผศ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ ที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1) พิจารณารายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 2) พิจารณารายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) หลักสูตร ซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3)พิจารณาการพัฒนาและและปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๗) จำนวน ๓ รายวิชา 4)พิจารณาการเสนอขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต […]