ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2566

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาการอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ เลขานุการฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ผู้แทนจาก 5 คณะ และอาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวศิริพร ขจรพันธ์ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1) พิจารณาพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (ครั้งที่ 1) 2) พิจารณาการเสนอขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (ฉบับปี พ.ศ. 2566) 3) พิจารณาการเสนอขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. […]