ประชุมการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์การเรียนรู้อำเภอ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารและคณะครู จากศูนย์การเรียนรู้อำเภอ 7 อำเภอ

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์การเรียนรู้อำเภอ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารและคณะครู จากศูนย์การเรียนรู้อำเภอ 7 อำเภอ ดังนี้ 1) อำเภอเมือง 2) บางคล้า 3) บางน้ำเปรี้ยว 4) บางปะกง 5) พนมสารคาม 6) บ้านโพธิ์ 7) แปลงยาว และพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน /รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ /บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และรองคณบดีและผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะวิทยาการจัดการ 2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม […]