กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ภายใต้โครงการ “ARAN OPEN HOUSE 2023” ของโรงเรียนอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมกับทีมแนะแนวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ภายใต้โครงการ “ARAN OPEN HOUSE 2023” ของโรงเรียนอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 กิจกรรม “การจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบมุ่งสู่ความเป็นองค์กรยุคใหม่ (Organization Management towards l Next – Gen Organization)”

วันที่ 16 ธ.ค. 66 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 กิจกรรม “การจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบมุ่งสู่ความเป็นองค์กรยุคใหม่ (Organization Management towards l Next – Gen Organization)” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเครื่องมือ Vision Builder ที่จะทำให้เห็นผลกระทบทั้งภายนอกและภายในองค์กรรวมถึงการส่งผลต่อเนื่องถึงกันและกันอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตของงานในแต่ละด้านและลำดับความสำคัญได้ครบถ้วนและเข้าใจตรงกันทั้งองค์กร ตอบโจทย์ทั้ง VUCA และ BANI และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยเครื่องมือ Vision Builder โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ หรือ PMQA 4.0 รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

วันที่ 20 ธ.ค. 66 เวลา 13.30 น. อ.ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ ผศ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และคุณศิริพร ขจรพันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ หรือ PMQA 4.0 รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings