ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2566

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานในที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2566 โดยมี อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และนางสาวศิริพร ขจรพันธ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนจาก 5 คณะ และอาจารย์ผู้แทนจาก 5 คณะ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระ เพื่อพิจารณา ดังนี้ 1) พิจารณาการเสนอขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (ครั้งที่ 2) 2) พิจารณารายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์และกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) […]