เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้ นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว