โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 กิจกรรม “การจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบมุ่งสู่ความเป็นองค์กรยุคใหม่ (Organization Management towards l Next – Gen Organization)”

วันที่ 16 ธ.ค. 66 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 กิจกรรม “การจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบมุ่งสู่ความเป็นองค์กรยุคใหม่ (Organization Management towards l Next – Gen Organization)” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเครื่องมือ Vision Builder ที่จะทำให้เห็นผลกระทบทั้งภายนอกและภายในองค์กรรวมถึงการส่งผลต่อเนื่องถึงกันและกันอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตของงานในแต่ละด้านและลำดับความสำคัญได้ครบถ้วนและเข้าใจตรงกันทั้งองค์กร ตอบโจทย์ทั้ง VUCA และ BANI และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยเครื่องมือ Vision Builder โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ หรือ PMQA 4.0 รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

วันที่ 20 ธ.ค. 66 เวลา 13.30 น. อ.ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ ผศ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และคุณศิริพร ขจรพันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ หรือ PMQA 4.0 รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings