ประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ณ ห้องหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ