ประชุมแนะแนวประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 25667

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมแนะแนวประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 25667 เพื่อหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชาในเว็บไซต์ของแต่ละคณะให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยมีผู้แทน 5 คณะเข้าร่วมประชุม โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings.