ร่วมจัดนิทรรศการผลงานของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และบุคคลากรในหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการผลงานของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงบริเวณ หน้าห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 27 ม.ค. 67 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการสอบข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะสาขา ช่วงบ่ายจะสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะทำการสอบสัมภาษณ์ในช่วงเวลา 15.00 น. ต่อไป

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ของโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ภายใต้โครงการ “เปิดโลกกว้าง เปืดประสบการณ์ เปิดบ้านอินทนิล KHP OPEN HOUSE 2024”

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 8.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้ นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา และนางสาวน้ำฝน กอบประดิษฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ของโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ภายใต้โครงการ “เปิดโลกกว้าง เปืดประสบการณ์ เปิดบ้านอินทนิล KHP OPEN HOUSE 2024” โดยมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ประชุมพิจารณารายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมพิจารณารายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings.

ประชุมยกร่างโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมยกร่างโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings.

ประชุมการจัดทำ Open House online

วันที่ 17 ม.ค. 67 เวลา 14.30 น. งานประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมการจัดทำ Open House online โดยมีอาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากคณะและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมการจัดตั้งโครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. อาจารย์ ดร ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งโครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรพรรณ ดอนพนัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และบุคลากรจากหน่วยงานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting.

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 8.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา และนางสาวสายน้ำผึ้ง บุญมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โดยมีอาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมด้วย ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการคณะ อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ และอนุกรรมการพิจารณาด้านคำอธิบาย รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีวาระพิจารณาหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 3.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings.