ประชุมคณะอนุกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 15.20 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2567

วันจันทร์ที่ 25 มียาคม 2567 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2567 โดยมี อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณบดีทุกคณะ และนางพรพรรณ ดอนพนัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุม โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings.

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2567

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และนายอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ คณะกรรมการประกอบด้วย คณบดีและรองคณบดีวิชาการทุกคณะ และในครั้งนี้มีประธานสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษทุกสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ในภาคเรียนที่ 1/2567 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

การประชุมหารือการจัดการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาจีน

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 11.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมหารือการจัดการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาจีน โดยมี นางพรพรรณ ดอนพนัส เจ้าหน้าที่บริหารฃานทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้สร่วมประชุม โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings.

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 โดยมีอาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และหู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings.

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 9 มี.ค. 67 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และ อ.ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings *รูปภาพเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 9 มี.ค. 67) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน/การประกวด ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 2024 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ณ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 8.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้ นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา และนางสาวน้ำฝน กอบประดิษฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 2024 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ณ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา